Vreme straha: grad, nahija i okružje (1788-1862)

Tema knjige su strahovi koji su imali posebno veliki uticaj, na grad i nahiju užičku u razdoblju od 1788 do

Brzi pregled

Knjiga i pisac u Vizantiji

Ova knjiga je u celosti posvećena kulturi Vizantinaca, njenim počecima, a na prvom mestu njenom najznačajnijem elementu — knjizi. Bila je to, po Každanovom mišljenju, jedna „knjiška” kultura, kultura koja je u svoj epicentar postavila knjigu kao svojevrstan kulturološki fenomen, koja je bila proizvod jedne duge tradicije, čiji su počeci sezali
sve do V veka pre nove ere. Razumeti jednu takvu kulturu nemoguće je bez otvaranja jedne vizantijske knjige. Každan je otvorio Istoriju Nikite Honijata, i njegov burni, bogati ali i teskobni svet setnih sećanja i bolnog jauka zbog pada carujućeg grada u ruke krstaša. Ali pre nego što je otvorio knjigu Nikite Honijata, Každan nas je upoznao sa
počecima vizantijske knjige, njenim izgledom, načinom na koji je nastajala, njenom vrednosti i njenom jedinstvenosti. Put do knjige je bio dug put koji su samo retki i srećni pojedinci prolazili u svom životu, podvizavajući se kroz kompleksan sistem vizantijskog obrazovanja. Priča o vizantijskoj knjizi i njenom piscu je priča o društvu, politici i religiji. Na više od sto strana Aleksandar Každan je uspeo da sažme ovu zahtevnu problematiku tako da čitaoci shvate osnovne postavke jedne hiljadugodišnje civilizacije.
Larisa Orlov Vilimonović
Brzi pregled

MORAVSKA SRBIJA

Izraz Moravska Srbija predstavlja istovremeno geografski i istoriografski pojam. U oba slučaja on je jasno definisan. U prvom u pitanju

Brzi pregled

Srpsko selo u srednjem veku

…Selo je prostorno definisano prema spoljnom svetu, ali i unutar sopstvenih granica. U svetu granica i međa ono je ograđeno

Brzi pregled

Strabon iz Amasije: pisac i geograf

U PRETPLATI DO 15. oktobra 2018.

 

Knjiga Istoričar i geograf Srabon iz Amasije sa prevodom i komentarom sedme knjige StrabonoveGeografije još jedna je u redu monografija o antičkim istoriografima sa stručnim prevodom i komentarom njihovih tekstova, kakve se povremeno, a, na žalost, ne tako često, pojavljuju i u našoj naučnoj i kulturnoj sredini. Ova monografija biće od izuzetne  koristi stručnjacima, a predstavljaće veliki izazov i za čitaoca koji nije imao prilike da se bolje i detaljnije upozna sa delima antičkih istoriografa.

 

Sedamnaest knjiga Strabonove Geografije obično se smatraju sveobuhvatnim delom neodređenog, na prvi pogled ne sasvim jasnog žanra, svakako enciklopedijskog karaktera. Sam autor postavlja sebi za cilj opis ekumene – cele poznate naseljene zemlje, i u ovom delu izvodi zaključke iz celokupne nauke helenističkog doba. Geografija ima naučnu vrednost i prema mišljenju savremenih istraživača, jer ona predstavlja prvi pokušaj uporedne kritike autoru dostupnih izvora i geografskih podataka koje su zabeležili Strabonovi prethodnici i, pri tome, teži njihovom  sitematičnom izlaganju na dosledan način i u celovitom obliku. To je geografsko delo opisnog tipa, mada razmatranje aktuelnog pitanja pouzdanosti sudova koje Strabon daje, ako imamo u vidu njegov karakterističan metod istraživanja izvora i izvesnu ograničenost njegovog pristupa  izvornim podacima, može isprva zbuniti i zavesti savremenog čitaoca.  Bez obzira na ovu specifičnost, raznovrsnost i obilje podataka o zemaljama i narodima poznatim u Strabonovo vreme i samu Geografiju danas čine jednim od osnovnih i najvrednijih izvora za proučavanje geografije antičkog sveta.

Rukopis monografije o Strabonu iz Amasije koja je pred nama ima dve celine:

 

  1. Uvodno istraživanje o Strabonu i njegovom delu, podeljeno na sedam poglavlja
  2. Prevod sedme knjige Strabonove Geografije.

 

U publikaciju je uključen spisak odabrane stručne literature, a u njenom zaključku nalazi se veoma koristan indeks Strabonovih izvora i imena, koji se pominju u sedmoj knjizi Geografije.

U uvodnom naučnom istraživanju autor se pridržava tradicionalne strukture i počinje monografiju Strabonovom biografijom i predstavljanjem sadržaja njegovog istorijskog dela i Geografije, u onom obliku u kome su oni sačuvani do naših dana (poglavlja I – III), da bi se zatim pozabavio suštinskim karakteristikama Geografije i Strabonovim istraživačkim metodom (poglavlja I – III ).

Kao najvrednije u naučnom smislu može se oceniti poglavlje o Strabonovom shvatanju geografije i o karakteru njegovog dela (poglavlje IV), u kome autor u najboljem svetlu predstavlja Strabona kao istraživača, naglašava važnost njegove naučne polemike sa prethodnicima i visoko ocenjuje preciznost pojedinih geografskih podataka datih u ovom delu. U ovom poglavlju ukazuje se na to da je Geografija bila namenjena ponajpre rimskoj društvenoj eliti kao „priručnik i vodič za praktičnog političara i državnog službenika“ i da je ona po svom karakteru pre svega humana geografija „gde se podaci dobijeni merenjima i proračunima beleže samo u onoj meri u kojoj se autoru čine da mogu biti od koristi ljudima“. Autor smatra da je Strabonovo gegrafsko delo najbliže žanru istorijske geografije u kome se geografski prostor ne posmatra samo kao fizički prostor, već se posebno istražuje njegov istorijski razvoj i etnografija. Najzad, u ovom poglavlju pažnja se obraća i na specifičan Strabonov odnos prema mitu i citatima iz antičkih pesnika, naročito iz Homera, koji za njega, kako nas autor podseća, imaju podjednaku naučnu vrednost kao istorija i kao citati iz stručnih proznih pisaca.

U dva poslednja poglavlja autor na konkretnim primerima analizira Strabonov istraživački metod. U ovim poglavljima daje se pregled antičkih autora čija je dela  Strabon koristio i sa kojima u Geografiji polemisao (poglavlje V) i razmatraju se Strabonovi sudovi o pojedinim narodima i etničkim grupama (poglavlje VI). Ovim poglavljima autor dosledno zaokružuje svoju analizu Strabonovog koncepta istorijske geografije.

Za našu nauku i širu čitalačku publiku posebno je važna sedma knjiga Geografije. Opisujući deo Evrope između Rajne na zapadu, Dunava na jugu i Dona i Azovskog mora na istoku, Strabon upravo u ovoj knjizi, kako i autor monografije ističe, daje podatke i o oblastima koja se nalaze južno od Dunava i protežu  između Jadranskog i Crnog mora (poglavlje III). Upravo sadržaj podstakao je, nesumnjivo, i samog autora da sedmu knjigu prevede  i, uz odgovarajuće stručne komentare, uključi u ovu publikaciju.

Akademski prevod sedme knjige urađen je minuciozno i u potpunosti odgovara profesionalnim zahtevima struke. Stil je jednostavan i jasan. Toponimi, etnonimi i lična imena mahom su dosledno prevedeni na srpski jezik. Jedina primedba odnosi se na prevodiočevu čestu upotrebu stranih reči i moderne terminologije, što može poremetiti stilsku ujednačenost teksta i izazvati utisak anahronizma pri čitanju ovog prevoda.

Prema svom pristupu Strabonovom delu ova publikacija je prihvatljiva i veoma korisna za istoričare i klasične filologe i može biti neobično zanimljiva široj publici različitih interesovanja. Mislim da će, s obzirom na aktuelnost njenog sadržaja za našu kulturnu sredinu, uz male korekcije, nova knjiga o Strabonu naići na dobar prijem kod čitalaca.

Ana Petković

Brzi pregled

Čuvari žita u praistoriji

Žitne jame u praistoriji, Kalakača kod Beške Naselje zajednice iz vremena prelaska II u I milenijum stare ere na Kalakači

Brzi pregled

Do šizofrenije i nazad

Mislim da se nikad neću vratiti na taj stadijum u kom mi je glava bila puna glasova koji urlaju, gde je bio samo nered, kad su čula bila poremećena i nisam razumela ni sebe ni svet. To je gotovo. Sad razumem.
Kad jednom skineš bradu Deda Mrazu i vidiš da je to ujka Arne, teško je opet verovati u Deda Mraza. Onda bolesti više nema.
Arnhil Lauveng (rođena 1972) je specijalista kliničke psihologije s višegodišnjim iskustvom u radu sa odraslima i decom u javnim zdravstvenim ustanovama. Trenutno radi na Odeljenju za istraživanje i razvoj pri Institutu za psihijatriju u Univerzitetskoj bolnici u Akešhusu, Norveška.
Kao predavač i pisac višestruko je nagrađivana zbog svog doprinosa popularizaciji psihologije. Između ostalog, dobitnica je norveških nagrada Ose Gruda Skard za popularizaciju psihologije (2007) i Priznanja za slobodu izražavanja (2008).

Brzi pregled

Živeti u srednjem veku

Knjiga ima za cilj da današnjem čoveku približi tako daleko razdoblje kao što je srednji vek i onovremene ljude. U ubeđenju da je najvažnije ostvariti neposredan dodir čitaoca i srednjovekovnog pisca, autori su pustili da izvori sami govore. Pri tom, istrajavaju na činjenici da će ponuđeni tekstovi i onima koji nemaju predznanja o srednjem veku biti dovoljni da bar naslute kako je bilo živeti u periodu od V do XV stoleća posle Hrista.

Brzi pregled

Živeti sa bratom ili sestrom sa smetnjama u razvoju

Knjigu su napisali Don Mejer i Pet Vadasi, stručnjaci sa velikim iskustvom i sa mnogo razumevanja za potrebe i dece i roditelja. Zahvaljujući njihovom trudu, pred nama je knjiga napisana posebno za braću i sestre. Autori su dobro upoznati sa postojećom literaturom i naučnim istraživanjima i u stanju su da kompleksne sadržaje prikažu direktnim i razumljivim jezikom. Celo jedno poglavlje nudi širok spektar saveta deci kako da se nose sa prijateljima i roditeljima, ali i sa sopstvenim emocijama, i kako da se ponašaju sa detetom koje ima smetnje u razvoju. Prvo poglavlje pruža snažnu osnovu za ostala, koja opisuju različite invaliditete – jasne, koncizne i savremene informacije za braću i sestre. Ova poglavlja će srušiti mitove i zablude o pojedinim hendikepima, što vodi ka njihovom boljem razumevanju i prihvatanju.

Brzi pregled