O nama

Izdavačka kuća Evoluta se bavi izdavštvom i to prevashodno popularisanjem humanističkih nauka i popularisanjem nauke i uvrstila se među ugledne izdavače u ovom polju literature. Naša vizija su knjige koje imaju trajnu vrednost, u kojima će svoje znanje proširivati savremeni čitaoci ali koje će sa istim interesovanjem čitati i buduće generacije.

Evoluta je pregalački kulturni i izdavački poduhvat zasnovan na visokim merilima u izboru knjiga, standardima profesionalnog izdavaštva, uređivački profilisanim bibliotekama, kao i na stalnom odnosu sa čitaocima. Doživljavajući izdavaštvo kao deo ukupne i nacionalne kulture, Evoluta IK je izdavačka kuća koja je na strani svojih znatiželjnih čitalaca, njihovom potrebom za znanjem.

Izborom tema i izborom autora, kvalitetnih prevodilaca i stručnog tima Evoluta IK istrajava na svom jasnom opredeljenju za vrhunske kulturne, obrazovne i tradicijske vrednosti.

Evoluta svojom izdavačkom politikom, pre svega spajanjem naučne i popularne tematike, nastoji da popuni neke praznine u postojećoj ponudi srpskog izdavaštva i da na izvestan način "posreduje" između zvaničnog školskog programa i interesovanja čitalaca. Većina knjiga osim stručnosti ima i važnu didaktičku komponentu. Zalažući se za načelo da se i složene i višeznačne istine mogu izreći na način koji je svima razumljiv, a da se pri tom nimalo ne umanje njihove naučnost i ozbiljnost, Evoluta nastoji da dopre do čitalaca svih uzrasta.

Na tom tragu je nastala biblioteka Hipatija koju čine knjige zasnovane na pouzdanim i proverenim činjenicama, ali neopterećene naučnim aparatom i napisane jasnim i dopadljivim stilom. Autori ove biblioteke su domaći naučnici čiji se akademski rad uobličava i predstavlja na popularan način.

Biblioteku Polihistor čine one naučne monografije koje svojom tematikom mogu biti zanimljive i za širu čitalačku publiku. U biblioteci Istorija vojski objavljuju se knjige o vojskama i načinu ratovanja od najstarijih epoha do našeg vremena. U njima su na popularan i zanimljiv način, uz obilje zanimljivih ilustracija i fotografija, od kojih se neke po prvi put pojavljuju u javnosti, prikazani strategija i taktika ratovanja, naoružanje, uniforme i oprema vojnika.

Biblioteka Susreti s umetnošću na osoben način povezuje remek-dela velikih slikara sa književnošću. Međutim, nisu u pitanju romansirane biografije slavnih majstora, nego romani u kojima se prepliću istorijska građa i razigrana mašta njihovih autora. U biblioteci Istorijska i epska fantastika prepliću se danas izuzetno popularne teme stvarnih istorijskih događaja izmeštenih u okruženje koje obiluje magijom i mistikom. Kroz opčinjene svetove „sa one strane ogledala“ provešće vas svetski poznati autori ovog žanra. Kasija je biblioteka koja obuhvata dela bez žanrovskih odrednica a namenjena je piscima koji predstavljaju složenost sveta svojim ličnim svedočenjima. Specifičan i zanimljiv pristup ličnostima kroz vizuru njihovih savremenika i drugih antičkih pisaca objedinjuje biblioteka Vremena i ljudi – određeni istorijski periodi ili događaji oslikani kroz biografije istaknutih ličnosti. Putovođa je biblioteka u kojoj se objavljuje „azbuka“ putopisne proze. Priče iz prirode, shodno opredeljenju kuće, donosi čitalačkoj publici naslove poznatih autora iz oblasti prirodnih nauka. Biblioteka Drugačiji je namenjena sticanju i usvajanju znanja o temama marginalizovanih grupa. Na svaki način nastoji da se znanjem razračuna sa predrasudama i neukošću ali i da knjigu poveže sa širom društvenom zajednicom.

Evoluta Publishing
House is primarily focused on popularizing humanities and popularizing science in general.  It managed to establish itself as one of the prominent publishers of this kind of literature.  Our vision are the books of everlasting value, which will enable the modern readers to expand their knowledge, but which will also be interesting to future generations.

Evoluta represents a dedicated cultural and publishing endeavor based on high standards in book selection, professional publishing standards, collections carefully selected by editors, as well as constant relationship with the readership.  Perceiving publishing as part of the overall and national culture, Evoluta Publishing House always takes side of its inquisitive readers and their pursuit of knowledge.

With the selection of topics and authors, high quality interpreters and the team of experts, Evoluta Publishing House perseveres on its clear commitment to the highest cultural, educational and traditional values.

With its editorial policies, first and foremost by connecting the scientific and popular topics, Evoluta attempts to fill some of the voids in the existing offer of the Serbian publishing world and to “negotiate” in a way between the official education system and the readers’ interests.

In short: combination of professional literature and popular topics, serious scientific research and interesting narratives.

Most of the books, in addition to the professional approach, have an important didactic component. Promoting the principle that even the complex and multi-layered truths can be told in a manner understandable to everyone, while not diminishing their science and seriousness, Evoluta is trying to reach the readers of all ages.

With that idea in mind, we created the collection Hipatija, consisting of books based on reliable and verified facts, but unhinged by the scientific apparatus and written with clear and pleasing style.  The authors of this collection are domestic scientists whose academic work is being shaped and represented in a popular way.

The collection Polihistor consists of scientific monographs whose topics can be interesting to wider readership as well.

The collection Istorija vojski [History of the armies] consists of the books about armies and warfare from the oldest era to the modern times.  In a popular and interesting way, accompanied by wide array of interesting illustrations and photographs, some of which are being shown to the public for the first time, these books showcase the warfare strategies and tactics, as well as the soldiers’ weapons, uniforms and equipment.

The collection Susreti s umetnošću [Meeting the Arts] connects the master pieces of the great painters with the literature in a special way.  However, these are not the fictionalized biographies of the great masters, but novels that intertwine the history and exuberant imagination of their authors.

The collection Istorijska i epska fantastika [Historical and epic fantasy] consists of the combination of nowadays very popular topics surrounding the real historical events placed in the surroundings abundant with magic and mysticism.  The world-renown authors of this genre will take you through the enchanted worlds “through the looking glass.”

Kasija is the collection that consists of the works without any particular genre determination, dedicated to the authors who represent the complexity of the world by their own personal testimonies.

The collection Vremena i ljudi [Times and people] consists of specific and interesting approach to the historic figures through the eyes of their contemporaries and other Ancient authors – certain historical periods or events presented through the biographies of renowned figures.

Putovođa [Travel leader] is the collection consisting of the works that represent the “ABCs” of the travel books.

Priče iz prirode [Stories from Nature]: in line with the publishing house’s commitment, this collection offers the readers titles by the famous authors of natural science books.

The collection Drugačiji [Different] is dedicated to knowledge acquisition on topics relating to the marginalized groups.  It attempts to fight the prejudices and ignorance  with knowledge in every possible way, but also to connect the books with the wider community.

Glavna urednica i direktor: Bojana Ćebić 

Zamenica direktora: Isidora Cvetković

Umetnički direktor i likovni urednik: Dušan Šević

Rukovođenje lekturom i korekturom: Tatjana Pivnički Drinić

Osnivač i vlasnik: Bojana Ćebić 

Godina osnivanja: 2004.

Adresa redakcije: Strahinića bana 43 11000 Beograd, Srbija

Sedište: Strahinića bana 43 11000 Beograd

Dinarski račun: 170-50002813000-55

PIB: 103321788 Matični broj: 56501134

Šifra delatnosti: 5811

Radno vreme: ponedeljak-petak od 9 do 17 časova

Uslovi kupovine

Molimo da se upoznate sa sa uslovima pre nego što obavite porudžbinu.

Registracijom i korišcenjem sajta www.evoluta.rs smatra se da ste u potpunosti upoznati i saglasni sa navedenim Uslovima korišćenja, Obavezom zaštite podataka, privatnosti i sigurnosti i da ih prihvatate.

Evoluta zadržava pravo da u svakom trenutku, i bez prethodnog obaveštenja, ukine ili izmeni bilo koji od navedenih Uslova.

U slučaju da dođe do promene Uslova korišcenja ili obaveze zaštite podataka, a korisnik nastavi da koristi naš sajt, smatra se da prihvata Uslove korišćenja i zaštite podataka u izmenjenom obliku kao i sve druge izmene.

Obaveza i dužnost korisnika je da koristi sajt i podatke koje on sadrži u skladu sa propisima Republike Srbije, kao i sa opštim etičkim načelima.

Sva izdanja koja se nalaze na sajtu www.evoluta.rs su vlasništvo izdavačke kuće Evoluta pa su kao takva zaštićena zakonom, odnosno koriste se u skladu sa odobrenjem nosioca autorskih prava, kao i u skladu sa drugim potrebnim odobrenjima.

Evoluta je nosilac autorskih prava na celokupnog sadržaja sajta. Protivzakonita je bilo kakva distribucija, prenos, povezivanje, objavljivanje bez pismenog odobrenja izdavačke kuće Evoluta.

 • Svako kršenje navedene zabrane može dovesti do povrede autorskih ili nekog drugog prava, a samim tim i do pokretanja parničnog i krivičnog sudskog postupka.
 • Korisnik ne sme da menja, objavljuje, prenosi, ucestvuje u prenosu ili prodaji ili na bilo koji drugi način iskorišćava bilo koji sadržaj sa sajta www.evoluta.rs u celosti ili delimično.
 • Nije dozvoljeno kopiranje, objavljivanje, prenos, izdavanje ili komercijalno iskorišćavanje preuzetog materijala, a sve u skladu sa čl. 215, 216 i 217 Zakona o autorskim i srodnim pravima kao i shodno čl.199 Krivičnog zakonika. Korisnici imaju pravo pristupa, pregleda ili reprodukcije sadržaja sajta www.evoluta.rs samo za ličnu upotrebu.
 • Svaka neovlašćena distribucija, prenos delova knjiga koje omogućavamo svojim čitaocima na sajtu ne sme se drugačije koristiti.
 • Deljenje putem interneta, preštampavanje i sl. takođe podleže zakonu o autorskim i srodnim pravima i kažnjivo je.

Evoluta IK zadržava pravo uklanjanja bilo kog materijala za koji, prema diskrecionom pravu i sopstvenoj oceni, utvrdi da nije u skladu sa postavljenim uslovima, ukidanja lozinki ili korisničkih naloga i otkazivanja narudžbenice ukoliko ustanovi da su prekršeni Uslovi korišćenja.

Za sve pravne sporove koji mogu da nastanu korišćenjem sajta www.evoluta.rs nadležan je sud shodno odredbama Zakona o parničnom postupku i Zakonika o krivičnom postupku.

Na sajtu možete slobodno detaljno pregledati ponudu kao registrovan posetilac i ostavljati komentare, bez obaveze da nešto kupite. Stranice našeg sajta možete koristiti informativno.

Zabranjeno je:

 1. objavljivanje materijala kojim se vrši kleveta, povreda prava, koji je uvredljiv, lažan, preteći, vulgaran, pornografski, ili na bilo koji način podstiče na krivično ili protivzakonito delo.
 2. lažno predstavljanje i objavljivanje netačnih podataka.
 3. korišćenje sajta u propagandne svrhe i radi preprodaje robe.
 4. postavljanje virusa i svih komjuterskih kodova, datoteka i programa koji na bilo koji način mogu oštetiti sajt ili prateću opremu.

Reklamacije i povrat

 • Reklamacije

Kupac ima pravo reklamacije u slučaju: isporuke robe koja nije naručena, isporuke robe u količinama koje nisu naručene i koje ne odgovaraju specifikaciji narudžbine isporuke robe koja ima materijalne nedostatke (oštećena) ili je proizvod nekompletan, ako je na proizvodu vidljivo da greška nije nastala neispravnim korišćenjem već da je došlo do greške u proizvodnji ili pakovanju

 • Prijavljivanje reklamacije:

Kupac je dužan da obavesti Evoluta IK telefonom ili pisanim putem na elektronsku adresu evoluta ik - evoluta@evoluta.rs u roku od 5 dana od prijema pošiljke.

O ishodu postupka i predlogu njegovog rešavanja Evoluta Ik će odmah obavesti kupca, pismenim ili usmenim putem. U slučaju da žalba kupca bude uvažena kupac je dužan da vrati predmetnu robu u roku od 5 (pet) dana od dana prijema obaveštenja da je žalba uvažena.

Prilikom povraćaja kupljenih proizvoda neophodno je vratiti ih u ispravnom i nekorišćenom stanju, sa računom i svom pratećom dokumentacijom.

U slučaju kada nije u mogućnosti da artikal za koji prihvata reklamaciju zamene odgovarajućim, drugim primerkom, Evoluta IK se obavezuje da povrati sredstava Kupcu.

Za detaljnije informacije pozovite nas na broj telefona 011-2621204 svakim radnim danom od 9 do 17 h ili pošaljete email na adresu evoluta@evoluta.rs

Izjava o privatnosti i sigurnosti

 1. Intelektualna svojina

Sadržaji i izdanja prikazana na ovom sajtu su vlasništvo Evoluta IK i ne mogu se koristiti bez saglasnosti. Ukoliko sadržaj koji se nalazi na internet stranici www.evoluta.rs smatrate svojim vlasništvom, a da je korišćenje zloupotreba, molimo Vas da nas obavestite.

 1. Zaštita ličnih podataka

Vaši lični podaci, koje dobrovoljno dajete kada se odlučite za kupovinu, čuvaju se u bazi kupaca. Sakupljamo i koristimo ih isključivo radi obrade porudžbina, slanja štampanih izdanja, odobrenja za pristup i preuzimanje elektronskih sadržaja i za unapređenje odnosa sa kupcima.

Kupac je saglasan da mu se Evoluta može obraćati pismenim putem, telefonski ili elektronskom poštom, te mu na kućnu i email adresu dostavljati materijal kojim će ga obaveštavati o pogodnostima i novostima u svojoj ponudi.

Garantujemo Vam da Vaša email adresa i ostali podaci neće biti dostupni trećim pravnim i fizičkim licima bez Vašeg pristanka.

Registracijom/otvaranjem korisničkog naloga na internet stranici www.evoluta.rs smatra se da je korisnik ponuđene uslove o poverljivosti podataka i uslove korišćenja u celosti pročitao, razumeo i prihvatio.

Kako bi obezbedili što viši nivo sigurnosti, prilikom registracije/kreiranja korisničkog naloga potrebno je da odaberete lozinku koju morate zadržati samo za sebe i koju nećete deliti sa drugim osobama.

Korišcenjem sajta www.evoluta.rs, odgovorni ste za poverljivost svog naloga i lozinke koju ste odabrali prilikom registracije na sajt.

Odgovorni ste (materijalno i pravno) za sve aktivnosti koje se dogode putem vašeg naloga i sa Vašom lozinkom, za sva dela i narudžbine koje su učinjene pod Vašom lozinkom.

Ako znate ili sumnjate da još neko iskoristio bespravno vašu lozinku, dužni ste da nas obavestite o tome.

Ukoliko postoji bilo kakva sumnja u mogućnost postojanja sigurnosnih propusta, nedopuštenog korišćenja usluga ili kršenja uslova i pravila poslovanja, zadržavamo pravo da zatražimo da promenite lozinku ili da trenutno ukinemo vaš korisnički nalog bez prethodne najave.

Vaše kontakt informacije (ime, prezime, poštanska i email adresa, broj telefona)

Informacije za naplatu i isporuku (adresa za isporuku)

Informacije ličnog izbora (lista željenih proizvoda, komentari o ponuđenim proizvodima…)

Podatke koje ste naveli prilikom registracije evoluta.rs će koristiti radi kupoprodaje proizvoda, u procesu naručivanja radi provere ispravnosti narudžbine, obavljanja i uspostavljanja poslovnog kontakta i neće ih dostaviti trećim licima ili ih koristiti u druge svrhe, niti će se zloupotrebljavati.

Prikupljene informacije se koriste u sledecim slučajevima:

 • popunjavanje formi u zahtevima za informacijama
 • organizacija i administracija članskog kluba
 • obezbeđivanje i pružanje korisničkih servisa
 • organizacija i administracija nagradnih igara, poklona, anketa i istraživanja
 • ponuda novih proizvoda i servisa
 • poboljšanje rada naše web stranice, marketinških aktivnosti, servisa i ponude
 • sprovođenje istraživanja i analiza
 • slanje informacija u reklamne svrhe
 • obavljanje drugih poslovnih aktivnosti

Podatke koji se pristupom na internet stranicu automatski beleže, a nisu lični podaci (vrste pretraživača, broj poseta, vreme provedeno na stranicama i sl.) evoluta.rs ima pravo da koristi isključivo radi ocene posećenosti internet stranice i radi poboljšanja njenog sadržaja i funkcionalnosti.

Na sajtu i u svim obaveštenjima koja ćemo vam slati omogućen je izbor na koji način će se podaci koristiti i kao i prestanka marketinških aktivnosti i primanja obaveštenja. I to uključujući mogućnost odluke da li kupci žele li ili ne da se njihovo ime ukloni s mailing lista koje se koriste za marketinške kampanje. U svakom trenutku postoji opcija ne prihvatanja predstojećih obaveštenja.

Korisnik je u mogucnosti da pretražuje sajt, ali ne mora da kreira korisnički nalog ili da napravi porudžbinu.

Pomoć prilikom kupovine

Kupovinom knjiga u pretplati, tj. pre njihovog objavljivanja, Evoluta već godinama omogućava svojim čitaocima. To vam obezbeđuje da kupite knjigu po 50% nižoj ceni od one koju će imati u knjižarama.

Pretplatu objavljujemo onda kada je neki od naslova u završnom periodu pripreme za štampu.

Obaveštenja ćemo vam poslati putem vašeg naloga, mejla, društvenih mreža...

Redovno ćemo vas obaveštavati o naslovu koji je u pretplati: o ceni i rokovima i načinima za plaćanje kao i očekivano vreme objavljivanja tj. Vašeg preuzimanja knjige kada ona bude odštampana.

Ukoliko ste član našeg kluba Čitovanje ili nas pratite na društvenim mrežama redovno ćete biti obaveštavani. Sve o naslovu koji vas zanima, takođe možete pronaći i na na našem sajtu (www.evoluta.rs )

Postupak je jednostavan i podrazumeva sledeće:

uplata

Pretplatiti se možete na dva načina:

 1. uplatom naznačenog iznosa na naš račun Banca Intesa br. 160-5100100744573-35
 2. O uplati je neophodno da nas obavestite telefonom ili nam pošaljete skeniranu uplatnicu kako bismo zabeležili vašu uplatu i knjigu vam poslali čim se pojavi u svom štampanom obliku.

preuzimanje

 1. Ukoliko želite da knjigu preuzmete lično to možete učiniti ali nas takođe morate obavestiti telefonom.
 2. Ako je vaša želja da knjigu dobijete na kućnu adresu - naznačenom iznosu dodaćete još 100 dinara za kurirsku službu Dexpress sa kojom Evoluta ima ugovor i što je najpovoljniji način za dostavu.
 3. Ova cena dostave takođe je vezana za pretplatu.
 4. Ako plaćate preko računa, sačuvajte svoj primerak uplatnice koji će poslužiti kao dokaz o uplati.

Na raspolaganju smo vam za sva pitanja, predloge i sugestije.

Evoluta