Polihistor čine one naučne monofrafije koje svojom tematikom mogu biti zanimljive i za širu čitalačku publiku.

BALKAN I MEDITERAN

Nijedna Mediteranska periferija nije dovoljno udaljena da ne bi bila zapljusnuta ovim ogromnim talasom zajedničke kulture koja ostavlja uvek ponešto drugačije obrise na različitim obalama koje zapljusne. I iako prožet centrima čija je civilizacijska privlačna snaga racionalno teško objašnjiva, od Jerusalima i Aleksandrije, Carigrada, Soluna i Rima i velikim ostrvima od Kipra i Krita do Sicilije i Korzike koja su sama po sebi kulturno i istorijski bezvremeni mali Mediteranski mikrokosmosi, snažna i stalna povezanost dalekih periferija ovog živućeg kulturnog sveta predstavlja njegovu fascinantnu karakteristiku koja se najbolje razume na primerima koje Jelena Erdeljan obrađuje detaljno na stranicama ove knjige. Sveti Spiridon Kiparski i njegovo „putovanje” od jednog mirnog i uspavanog sela najvećeg ostrva Istočnog Mediterana do najstarije srpske crkve u Zemunu simbolišu vanremenski i vanprostorni karakter verovanja, kao i potrebu čoveka da veruje i oseti bliskost sa snažnim i dobrim ljudima, čiji životi donose, uprkos stvarnosti, nadu u postojanje i nadmoć dobrog u svetu nestalnom poput plime i oseke večno pokretnog Mediteranskog giganta. Šabataj Sevi, taj novi mesija iz sedamnaestog veka, uz pomoć koga Jelena Erdeljan ocrtava koncentrične krugove dugotrajnog jevrejskog Mediteranskog kulturnog i religijskog nasleđa koji su omogućili njegovu jedinstvenu pojavu, ukazuje na irelevantnost artificijelnih granica, vremenskih okvira i prostornih omeđivanja i na potrebu njihovog prevlađivanja kako bi se razumela svepovezanost Mediteranskog čoveka, bio on Balkanac, Kipranin, Sicilijanac, Španac…
Vlada Stanković

Brzi pregled

Bogovi, grobovi i naučnici

Pravi kvalitet i neprolazni šarm ove knjige leži u: u njenom duhu. On je, ne slučajno, sadržan već u Ceramovom podnaslovu: „roman o arheologiji“. Bogovi, grobovi i naučnici zaista jesu roman, ili bolje rečeno, zbirka priča o arheologiji, i to priča shvaćenih na bezvremenski, večit, iskonski način.

Brzi pregled

ČEKAJUĆI IKEU: od tačkica do ikeizacije

 Ildiko Erdie, profesorka na Odeljenju za etnologiju i antropologiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu, postavila je svoju studiju u kontekst,

Brzi pregled

Delfa Ivanić – zaboravljene Uspomene

Uvodna studija i priređen rukopis Uspomena Delfe Ivanić koje je sačinila Jasmina Milanović su nezaobilazni za sticanje uvida u istorijski kontekst u kome su, na jednoj strani, žene u ulozi majki i prvih učiteljica i vaspitačica pokolenja bile prepoznate kao važan činilac nacionalno­političkog programa, dok su, na drugoj, organizovani humanitarni javni rad i komunikacija sa međunarodnim ženskim pokretom stvorili uslove za oblikovanje zahteva za promenom njihovog položaja.

Brzi pregled

Dinamični srednji vek

„Mračno doba“, „duga, tamna noć u kojoj zablista tek po koja zvezda“ – tako se, najčešće predstavlja Srednji vek. Taj dugi vremenski period u evropskoj istoriji postao je sinonim za primitivizam i zaostalost, bedu i nasilje, intelektualnu tamu i sujeverje. Takve predrasude uspešno pobija istaknuti švedski istoričar Mihael Nurdberg (1930) u izuzetno zanimljivoj knjizi Dinamični srednji vek.

Brzi pregled

Drugo lice Vizantije

U šest poglavlja, koje čine Drugo lice Vizantije, svoje važno mesto našli su jedna zbirka šala, medicinski traktat, prosopografske beleške o neznatnim ljudima, fenomen vremena kao trajanja, poljoprivredna enciklopedija i sanovnik. Želeo bih da se budući čitaoci osećaju kao da su u starim kinematografima i da pred njihovim očima promiču slike koje im poput bengalske vatre osvetljavaju jedan nepoznat i zauvek nestao svet.

 

Brzi pregled

Evropski feminizmi 1700 – 1950.

Širok geografski okvir u kome su osim Francuske, Nemačke, Engleske zastupljene skandinavske zemlje, Irska, Španija, Habzburška Monarhija, Portugal i dr. pruža uvid u različite političke, verske i društvene kontekste pojave feminizma. U stvari, Karen Ofen insistira na množini te imenice, odnosno na feminizmima.
Jedan od ključnih rezultata i diprinosa ove knjige jeste izvođenje dokaza autorke i njeno nastojanje da ukaže na važnost percepcije istorije feminizma kao sastavnog dela političke istorije.

Brzi pregled

ISTORIJA RUSIJE 1.

Rusija je predstavljala stalešku monarhiju čije je uređenje i način delovanja  veoma slikovito opisan u monografiji. U nauci ova završna tačka monografije dobila je priznanje kao trenutak vrhunca samostalne i autentične ruske civilizacije i države.

ISBN 978-86-80912-27-1

Br. strana: 400

Brzi pregled

ISTORIJA RUSIJE 2.

Rusija je predstavljala stalešku monarhiju čije je uređenje i način delovanja  veoma slikovito opisan u monografiji. U nauci ova završna tačka monografije dobila je priznanje kao trenutak vrhunca samostalne i autentične ruske civilizacije i države.

ISBN 978-86-80912-33-2

Brzi pregled

Mletačka republika – istorija Venecije

Pred čitaocem se nalazi knjiga posvećena fenomenu jednog neobičnog grada, koji se od ribarskog naselja na peščanim sprudovima uzdigao do kolonijalne imperije, čije su flote suvereno krstarile Mediteranom i gospodarile mnogim njegovim lukama i obalama. Reč je, naravno, o Veneciji ili Mletačkoj republici. Autor ove studije je ugledni francuski istoričar Šarl Dil (1859‒1944), profesor univerziteta i osnivač katedre za istoriju Vizantije na Sorboni. Suptilne i istovremeno čvrste niti vezivale su Veneciju za Carstvo Romeja, te stoga ne treba da čudi datost da se pisanja istorije Mletaka poduhvatio jedan vizantolog. Premda je ova knjiga davno napisana, njena pojava u prevodu na srpski jezik je veoma dragocena.

Brzi pregled

Od Klepsidre do atomskog sata

Oslobođenjo teorijskih stega, koncepata fizičkog i istorijskog vremena, delo Od klepsidre do atomskog sata na naizgled jednostavan i čitaocu prijemčiv način prikazuje kako se menjao život običnog čoveka iz epohe u epohu, iz veka u vek, iz godine u godinu stešnjavan meračima vremena. Da li smo postali robovi časovnika? Helga Pol to izričito ne tvrdi. Međutim, za nešto više od pet milenijuma, koliko se meri vreme, dužina senke Egipćanke Berenike ipak je ostavljala više prostora od štoperice iznad glave radnika u fabrici autobobila u Detroitu.

Brzi pregled

Ognjište koje se ne gasi

Monografska studija dr Eme Miljković „Ognjište koje se ne gasi, srpska porodica u prvom veku osmanske vladavine“ posvećena je rekonstruisanju, na osnovu svih raspoloživih istorijskih izvora i posrednih saznanja, porodičnog života srpskog naroda u periodu koji je usledio odmah nakon pada pod osmansku vlast, tj. u drugoj polovini XV i prvoj polovini XVI veka.

Brzi pregled

Partizanke kao građanke

Knjiga Ivane Pantelić zanimljiv je doprinos savremenoj istoriji Srbije i bivše Jugoslavije. U svom istraživanju autorka obrađuje pitanje društvene emancipacije učesnica Narodnooslobodilačkog pokreta, partizanki i političkih aktivistkinja u socijalističkoj Jugoslaviji, nastaloj delimično i njihovim angažmanom u oslobodilačkom, revolucionarnom i građanskom ratu između 1941. i 1945. godine. Težište je na idejama, aktivnostima i problemima istaknutih predstavnica predratnog levičarskog ženskog pokreta, odnosno pokreta otpora, koje su posle 1944/45. godine vršile određeni politički i društveni uticaj u Antifašističkom frontu žena Jugoslavije, ali bile i na odgovornim funkcijama u partijskoj i državnoj hijerarhiji.

Brzi pregled

Portreti vizantijskih intelektualaca

Ljudi od pera – viri literati – u XIV veku, kao i u svim drugim periodima istorije Vizantije, bili su neznatna grupa stanovništva. Ipak, bez obzira na svoju malobrojnost, oni su bili prilično kompaktna grupa koja je ispunjavala svoju socijalnu misiju: nositi buktinju obrazovanja, biti glasnogovornik službene ideologije i istovremeno onaj koji izražava sumnju, prikriveni opozicionar. Kultura epohe i njena duhovna klima vezane su za intelektualnu delatnost te grupe.

Brzi pregled

Pouka za Merikarea

Ova vrsna knjiga predstavlja sintetičku i kritičku studiju „Pouka za Merikarea“. Nakon dugog niza godina proučavanja danas se ove pouke definišu kao puočna, didaktička dela koja su bila napisana kao svojevrsne kraljevske instrukcije za naslednike. Izvornik je verovatno nastao tokom epohe prvog međuperioda (oko 2160 – 2025. god pre n.e.). U njoj se stari neimenovani kralj obraća svom nasledniku i sinu Merikareu. Stari faraon je verovatno Heti Uanhkare, jedan od slabih vladara X dinastije iz Herakleopola (XXI vek pre n.e.). Neki stručnjaci pretpostavljaju da Heti nije autor ovog teksta nego da je on nastao tokom vladavine Merikarea kako bi on opravdao svoju vlast ili da je tekst nastao u vreme srednjeg carstva. Najvažniji delovi teksta posvećeni su tezi kako kralj mora prepoznati nezadovoljnike i zaverenike, te kako bi morao da se vlada prema buntovnicima i drugim podanicima.

A sada nekoliko reči o samoj knjizi. U uvodnom tekstu „O pouci“ autorka obrazlaže i analizira dosadašnja istraživanja i prevode „Pouka za Merikarea“ opskrbivši tekst vrlo iscrpnim komentarima i napomenama u kojima su navedene dosadašnje referentne studije i prevodi pomenutog dela. U nastavku, u pod poglavlju „Istorijski Merikare“ autorka prikazuje istorijsku pozadinu nastanka Pouke i donosi istorijsku rekonstrukciju prvog međuperioda i ranog srednjeg carstva. Stručno i sa velikim kompetencijama u tekstu su analizirana dosadašnja saznanja o herakleopolskim kraljevima i njihovoj vladavini. U poslednjoj celini uvodne studije autorka donosi pregled dosadašnjih saznanja o vladavini Hetija Uankhkarea i njegova sina Merikarea. U završnom delu pregleda iznete su važne opservacije o samoj Pouci i njenoj važnosti za sagledavanje prošlosti pomenutog perioda. Iako neki stručnjaci smatraju da je delo nastalo tokom perioda XII dinastije, autorica pravilno smatra da je jezgro teksta moralo biti uobličeno upravo u vreme  Hetija Uanhkarea.

Cetralni segment knjige je sam prevod „Pouke sa Merikarea“. Prevod je utemeljen na osnovu teksta sačuvanog na papirusu Ermitraž 1116A koji se danas čuva u zbbirci istoimenog muzeja. Kao svetski poznati egiptolog Danijela Stefanović je vrsno pripremila prevod ovog izvornika. Prevod sadrži hijeroglifski tekst, njegovu transliteraciju i prevod na srpski jezik. Ovo delo na celovit i sveobuhvatan način obrađuje odabranu problematiku te precizno, sledeći postualte egiptološke struke, prevodi staroegipatski izvornik. Popis bibliografskih odrednica na kraju knjige sadrži spisak najvažnijih dosadašnjih studija i prevoda izvornika.

Na prostoru bivše Jugoslavije do sada nije objavljen prevod sa originala Pouke za Merikarea, niti drugih staroegipatskih tekstova, što ovo delo čini još vrednijim. Budući da ova studija i prevod sadrže izvorne rezultate autorkinog rada on predstavlja dragocen doprinos egiptologiji na prostoru Srbije i zemalja jugoistočne Europe.

Brzi pregled

Rođenje šahovske kraljice

Veoma jasnim i jednostavnim stilom Merilin Jalom na osnovu analize odabranih srednjovekovnih poema dekonstruiše i rekonstruiše vreme kada je ova figura ušla u upotrebu. Ona određuje terminus post quem i treminus ante quem za pojavu „kraljice“ u vizantiskoj i zapadnoevropskoj istoriji kulture. Analizom evolucije šaha autorka zaklučuje da je mesto kraljice u početku bilo nebitno i da je tek vremenom ona postala najmoćnija figura.

Brzi pregled

Sa srcem na vratima

Lov na istorijsku pozadinu klozeta predstavlja zanimljivo putovanje kroz kulturnu i društvenu istoriju. Od kako su ljudi organizovali društveni život, izlučevine ljudskog tela pravile su probleme. Način na koji su ljudi obezbeđivali hranu važno je područje istraživanja da bi se razumelo kako su ljudi uređivali svoj život. Ali otpadni materijal ljudskog tela je, nasuprot tome, bio toliko potisnut tabuima i mitovima da je to kočilo pisanje istorije i naučno prikazivanje društvene istorije. Najvažniji izvori za istoriju klozeta ne mogu se zato naći u tradicionalnim istorijskim izvorima već u usmenoj kazivačkoj tradiciji, u predanjima i književnosti. Sage staroislandskog pisca Snorija Sturlusona (1178/79–1241) predstavljaju, na primer, jedan takav izvor. Tu nalazimo prve pokušaje da se smisli samo ime za mesto gde ljudi obavljaju nuždu.

Brzi pregled

Savršeni sluga – evnusi u Vizantiji

Teme koje ova knjiga pokreće nalaze u središtu naučne pažnje proučavaoca vizantijske i srednjovekovne balkanske istorije i kulture, time se savršeno uklapajući u potrebe srpske naučne, ali i šire publike. Reč je o problematici koja je u najboljem smislu reči moderna, podrazumevajući pod ovim prečesto rabljenim terminom najbolje pravce savremene misli u humanistici, pravce koji postavljaju nova pitanja i teže da fenomene sagledavaju u njihovoj istorijskoj perspektivi i pravilnom društvenom kontekstu. Želeći da se upuste u istraživanja do tada zanemarenih tema i oblasti, krajem prethodnog i početkom ovog stoleća čitava jedna nova genracija darovitih istraživača i spisatelja se okrenula novom načinu posmatranja problema, svesna svih izazova koje otvaranje problematičnih pitanja nosi sa sobom, ali i neophodnosti da se na zanimljiv način prikažu i manje poznate strane povesti i oni njeni akteri koji su ostajali u senci vladara, ratova i, naizgled, „velikih“ istorijskih događaja.

Brzi pregled

Sestre Srpkinje

Pregled istorije ženskog pitanja i okolnosti u kojima se ono nalazilo u evropskim zemljama u prvoj deceniji 20. veka. Autorka se bavi kategorijama kao što su žensko pitanje, ženski pokret, izlazak žena na javnu scenu, pojava žena u javnoj sferi itd

Brzi pregled

Srbija i Stara Srbija – nasleđe na jugu (1839-1868)

Nova saznanja koja se tiču nastanka pojma „Stara Srbija“ i njegov razvitak i upotreba sredinom XIX veka i rad na ostvarenju ciljeva nacionalne politike, definisanih „Načertanijem“ Ilije Garašanina, u Staroj Srbiji od 1849. do 1851. godine.
Jagodić zastupa stav da je većina planova bila osnovana na principu istorijskog prava, koje je kontekstualizovao analizirajući onovremena znanja o prošlosti Srbije. Autor je uspešno iskoristio raspoložive izvore za utvrđivanje postojanja ili nepostojanja etničkog identiteta, istorijske i nacionalne svesti hrišćanskog stanovništva Stare Srbije i potkrepio zaključke autentičnim primerima.

Brzi pregled