error

Зорица Кузмановић (1982) дипломирала је 2006. године на Одељењу за археологију Филозофског факултета у Београду, где је 2008. године одбранила завршни рад на дипломским академским студијама – мастер, а 2012. године одбранила докторску тезу под насловом Рефлексивна природа археолошког закључивања – студија случаја корпуса хеленистичких налаза у Србији. Од 2010. године запослена је као наставник на Одељењу за археологију Филозофског факултета у Београду. Објавила је 15 радова у релевантним стручним и међународним часописима и била је уредник неколико археолошких публикација. У својим радовима, као и у прилозима на домаћим и међународним конференцијама, развија неколико међусобно повезаних истраживачких питања: колективни идентитети у прошлости и садашњости, рецепција прошлости и утицај савременог контекста истраживања на академске наративе, рефлексивност археолошког истраживања, нужност темељног промишљања теоријскометодолошких основа археолошке дисциплине.

Приказан један резултат

  • БОЉА ПРОШЛОСТ, измишљање традиције и нови идентитети

    1,300 рсд Dodaj u korpu