Izdavačka kuća Evoluta se bavi izdavaštvom i to prevashodno popularisanjem humanističkih nauka i popularisanjem nauke i uvrstila se među ugledne izdavače u ovom polju literature. Naša vizija su knjige koje imaju trajnu vrednost, u kojima će svoje znanje proširivati savremeni čitaoci ali koje će sa istim interesovanjem čitati i buduće generacije.

Evoluta je pregalački kulturni i izdavački poduhvat zasnovan na visokim merilima u izboru knjiga, standardima profesionalnog izdavaštva, uređivački profilisanim bibliotekama, kao i na stalnom odnosu sa čitaocima. Doživljavajući izdavaštvo kao deo ukupne i nacionalne kulture, Evoluta IK je izdavačka kuća koja je na strani svojih znatiželjnih čitalaca, njihovom potrebom za znanjem.

Izborom tema i izborom autora, kvalitetnih prevodilaca i stručnog tima Evoluta IK istrajava na svom jasnom opredeljenju za vrhunske kulturne, obrazovne i tradicijske vrednosti.

Evoluta svojom izdavačkom politikom, pre svega spajanjem naučne i popularne tematike, nastoji da popuni neke praznine u postojećoj ponudi srpskog izdavaštva i da na izvestan način „posreduje“ između zvaničnog školskog programa i interesovanja čitalaca. Većina knjiga osim stručnosti ima i važnu didaktičku komponentu. Zalažući se za načelo da se i složene i višeznačne istine mogu izreći na način koji je svima razumljiv, a da se pri tom nimalo ne umanje njihove naučnost i ozbiljnost, Evoluta nastoji da dopre do čitalaca svih uzrasta.

Na tom tragu je nastala biblioteka Hipatija koju čine knjige zasnovane na pouzdanim i proverenim činjenicama, ali neopterećene naučnim aparatom i napisane jasnim i dopadljivim stilom. Autori ove biblioteke su domaći naučnici čiji se akademski rad uobličava i predstavlja na popularan način.

Biblioteku Polihistor čine one naučne monografije koje svojom tematikom mogu biti zanimljive i za širu čitalačku publiku. U biblioteci Istorija vojski objavljuju se knjige o vojskama i načinu ratovanja od najstarijih epoha do našeg vremena. U njima su na popularan i zanimljiv način, uz obilje zanimljivih ilustracija i fotografija, od kojih se neke po prvi put pojavljuju u javnosti, prikazani strategija i taktika ratovanja, naoružanje, uniforme i oprema vojnika.

Biblioteka Susreti s umetnošću na osoben način povezuje remek-dela velikih slikara sa književnošću. Međutim, nisu u pitanju romansirane biografije slavnih majstora, nego romani u kojima se prepliću istorijska građa i razigrana mašta njihovih autora. U biblioteci Istorijska i epska fantastika prepliću se danas izuzetno popularne teme stvarnih istorijskih događaja izmeštenih u okruženje koje obiluje magijom i mistikom. Kroz opčinjene svetove „sa one strane ogledala“ provešće vas svetski poznati autori ovog žanra. Kasija je biblioteka koja obuhvata dela bez žanrovskih odrednica a namenjena je piscima koji predstavljaju složenost sveta svojim ličnim svedočenjima. Specifičan i zanimljiv pristup ličnostima kroz vizuru njihovih savremenika i drugih antičkih pisaca objedinjuje biblioteka Vremena i ljudi – određeni istorijski periodi ili događaji oslikani kroz biografije istaknutih ličnosti. Putovođa je biblioteka u kojoj se objavljuje „azbuka“ putopisne proze. Priče iz prirode, shodno opredeljenju kuće, donosi čitalačkoj publici naslove poznatih autora iz oblasti prirodnih nauka. Biblioteka Drugačiji je namenjena sticanju i usvajanju znanja o temama marginalizovanih grupa. Na svaki način nastoji da se znanjem razračuna sa predrasudama i neukošću ali i da knjigu poveže sa širom društvenom zajednicom.

Glavna urednica i direktor: Bojana Ćebić 

Zamenica direktora: Isidora Cvetković

Umetnički direktor i likovni urednik: Dušan Šević

Rukovođenje lekturom i korekturom: Tatjana Pivnički Drinić

Osnivač i vlasnik: Bojana Ćebić 

Godina osnivanja: 2004.

Adresa redakcije: Strahinića bana 43 11000 Beograd, Srbija

Sedište: Strahinića bana 43 11000 Beograd

Dinarski račun: 170-50002813000-55

PIB: 103321788 Matični broj: 56501134

Šifra delatnosti: 5811

Radno vreme: ponedeljak-petak od 9 do 17 časova

Evoluta Publishing House is primarily focused on popularizing humanities and popularizing science in general.  It managed to establish itself as one of the prominent publishers of this kind of literature.  Our vision are the books of everlasting value, which will enable the modern readers to expand their knowledge, but which will also be interesting to future generations.

Evoluta represents a dedicated cultural and publishing endeavor based on high standards in book selection, professional publishing standards, collections carefully selected by editors, as well as constant relationship with the readership.  Perceiving publishing as part of the overall and national culture, Evoluta Publishing House always takes side of its inquisitive readers and their pursuit of knowledge.

With the selection of topics and authors, high quality interpreters and the team of experts, Evoluta Publishing House perseveres on its clear commitment to the highest cultural, educational and traditional values.

With its editorial policies, first and foremost by connecting the scientific and popular topics, Evoluta attempts to fill some of the voids in the existing offer of the Serbian publishing world and to “negotiate” in a way between the official education system and the readers’ interests.

In short: combination of professional literature and popular topics, serious scientific research and interesting narratives.

Most of the books, in addition to the professional approach, have an important didactic component. Promoting the principle that even the complex and multi-layered truths can be told in a manner understandable to everyone, while not diminishing their science and seriousness, Evoluta is trying to reach the readers of all ages.

With that idea in mind, we created the collection Hipatija, consisting of books based on reliable and verified facts, but unhinged by the scientific apparatus and written with clear and pleasing style.  The authors of this collection are domestic scientists whose academic work is being shaped and represented in a popular way.

The collection Polihistor consists of scientific monographs whose topics can be interesting to wider readership as well.

The collection Istorija vojski [History of the armies] consists of the books about armies and warfare from the oldest era to the modern times.  In a popular and interesting way, accompanied by wide array of interesting illustrations and photographs, some of which are being shown to the public for the first time, these books showcase the warfare strategies and tactics, as well as the soldiers’ weapons, uniforms and equipment.

The collection Susreti s umetnošću [Meeting the Arts] connects the master pieces of the great painters with the literature in a special way.  However, these are not the fictionalized biographies of the great masters, but novels that intertwine the history and exuberant imagination of their authors.

The collection Istorijska i epska fantastika [Historical and epic fantasy] consists of the combination of nowadays very popular topics surrounding the real historical events placed in the surroundings abundant with magic and mysticism.  The world-renown authors of this genre will take you through the enchanted worlds “through the looking glass.”

Kasija is the collection that consists of the works without any particular genre determination, dedicated to the authors who represent the complexity of the world by their own personal testimonies.

The collection Vremena i ljudi [Times and people] consists of specific and interesting approach to the historic figures through the eyes of their contemporaries and other Ancient authors – certain historical periods or events presented through the biographies of renowned figures.

Putovođa [Travel leader] is the collection consisting of the works that represent the “ABCs” of the travel books.

Priče iz prirode [Stories from Nature]: in line with the publishing house’s commitment, this collection offers the readers titles by the famous authors of natural science books.

The collection Drugačiji [Different] is dedicated to knowledge acquisition on topics relating to the marginalized groups.  It attempts to fight the prejudices and ignorance  with knowledge in every possible way, but also to connect the books with the wider community.